Regulamin sklepu internetowego ZaproszeniaNaSlub.com

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.zaproszenianaslub.com prowadzony jest przez firmę:

Decoratif Studio
ul. Wielkopolska 21/3,
81-552 Gdynia,

NIP: 586-201-83-48,
REGON: 193084949
e-mail : info@zaproszenianaslub.com

zwaną dalej Sprzedającym

2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta zwanego dalej Kupującym - będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

3. Sprzedający ma obowiązek dostarczyć produkt bez wad.§2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem stron internetowych www.zaproszenianaslubn.com, www.zaproszenia-slubne.pl, www.karty-swiateczne.pl

3. Średni czas realizacji Zamówienia (od ostatecznej akceptacji do wysłania towaru do Kupującego) wynosi: do 14 dni roboczych (poza sezonem świątecznym)

4. Minimalna ilość zamówienia zaproszeń wynosi 25sztuk z jednego modelu.

5. Zamówienia złożone w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

6. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest podanie przez Kupującego danych adresowych, numeru telefonu i adresu e-mail w formularzu zamówienia. Kupujący zostanie poinformowany o jego przyjęciu drogą mailową.

7. Potwierdzenie zawarcia umowy zostanie przesłane Kupującemu drogą mailową.

8. Potwierdzonego oraz zaakceptowanego zamówienia personalizowanego z opcją nadruku, nie można anulować.

9. Dla niezdecydowanych istnieje możliwość zamówienia próbki wybranego zaproszenia lub karty, wysyłanej pocztą. Koszt próbki to koszt danego zaproszenia bez nadruku. Koszt wysyłki to 6zł brutto. Płatne na konto przed wysyłką próbek.

10. W przypadku dodruku, do wcześniej złożonego zamówienia, poniżej 25 szt. doliczana jest dodatkowo opłata 20 zł.


§3. PŁATNOŚCI

1. Ceny podane w sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotychi są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

2. Do każdego zamówienia dołączany jest dowód zakupu w postaci paragonu lub faktury VAT.

3. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania zamówienia. Kupujący może wybrać jeden z następujących sposobów płatności:

- Przedpłata

Dane do przelewu:
Decoratif Studio
ul. Wielkopolska 21/3
81-552 Gdynia

PKO BP
SWIFT: BPKOPLPW
PL 32 1440 1387 0000 0000 1179 7776

- Elektroniczne płatności
- Gotówka z odbiorem osobistym w naszym salonie (przy zamówieniach składanych osobiście)

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen produktów. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. Niniejszy zapis nie dotyczy produktów objętych jakąkolwiek formą promocji lub wyprzedaży, jeżeli doszło do wyczerpania zasobów takich produktów.


§4. DOSTAWA

1. Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania zamówienia. Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych produktów:
- Przesyłka kurierska UPS  - 19 zł brutto
- Odbiór osobisty- bez dopłaty

2. Koszty wysyłki zagranicznej naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki.

3. Koszty dostawy ponosi Kupujący.


§5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Kupującemu, który jest Konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu. Wzór odstąpienia zawiera załącznik nr 2 ustawy o prawach konsumenta ( Dz. U. 2014.827 )

2. Pismo zawierające odstąpienie od umowy powinno zostać przesłane na adres:

Decoratif Studio
ul. Wielkopolska 21/3
81-552 Gdynia

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Kupujący ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedającemu lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Produkt podlegający zwrotowi powinien być odesłany w nienaruszonym stanie.

4. Sprzedający gwarantuje zwrot ceny produktu oraz kosztów wysyłki produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy na konto bankowe wskazane przez Kupującego lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu. Koszty wysyłki zwracanego produktu ponosi Kupujący.

5. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

6. Wszelkie zwroty produktów prosimy kierować na adres:

Decoratif Studio
ul. Wielkopolska 21/3
81-552 Gdynia.


§6. REKLAMACJE

1. W przypadku ujawnienia wady lub uszkodzenia towaru Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedającym oraz złożyć pisemną reklamację, do której Sprzedający ustosunkuje się pisemnie w przeciągu 14 dni roboczych.

2. Wszelkie reklamowane produkty prosimy kierować na adres korespondencyjny: Decoratif Studio, ul. Wielkopolska 21/3, 81-552 Gdynia, gdy Sprzedający nie poda innego adresu do wysłania reklamacji.

3. Koszty wysyłki reklamowanego towaru ponosi Kupujący.

4. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego dotyczące koloru czy struktury papieru lub koperty nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.

5. Po akceptacji i zatwierdzeniu składu tekstu na kartach i zaproszeniach nie uwzględniamy reklamacji związanych z błędami i wadami tekstu. Firma "Decoratif Studio" nie jest zobowiązana do oceny poprawności przekazanych do druku tekstów i korygowania w nich ewentualnych błędów.


§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej sklepu internetowego. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w niniejszym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z 30 maja 2014 o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.).

3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za powstałe braki magazynowe spowodowane bieżącą sprzedażą.

4. Regulamin obowiązuje od dnia 1.01.2015 r.